Rone Eke Fiberförening

Föreningen tillkom vid ett allmänt sockenmöte i bygdegården 2011-06-28. Alla fastighetsägare i Rone socken hade kallats till detta möte genom brev och anslag på allmänna anslagsplatser i socknen.

Syfte

Föreningen har som syfte att möjliggöra tillgång till bredband för medlemmarna i Rone och Eke socknar. Mot bakgrund av föreningens syfte skall föreningen verka för att ett kommunikationsnät byggs för bredband i Rone och Eke socknar.

Tillvägagångssätt

Föreningen skall genom en förstudie utreda intresse och engagemang inför ett byggande av bredband. Föreningen skall ansöka om bidrag till förstudien hos Leader Gotland.   Boende i socknen inbjuds till att förhandsteckna en intresseanmälan Om tillräckligt antal fastigheter tecknar en intresseanmälan kommer en projektorganisation att etableras och en ekonomisk förening att bildas för att genomföra bredbandsutbyggnaden. Föreningen skall införskaffa tillräckliga kunskaper i att bygga ett fibernät så att det kan genomföras på ett korrekt och för föreningen så gynnsamt sätt som möjligt.   Den ekonomiska föreningen skall bygga ett fibernät och genom avtal anlita grävföretag, nätbyggare, kommunikationsoperatörer och annan expertis. Vid projektering av fibernätet kommer föreningen att kontakta alla gränsande socknar så att ingen fastighet skall hamna utan möjlighet till anslutning. Dessutom skall skiljelinjerna dras mellan socknarna på ett gynnsamt sätt för att hålla alla kostnader nere.   Byggandet finansieras av medlemmarna själva genom att dessa tillskjuter kapital genom inbetalda medlemsinsatser. Dessa insatser skall vara lika för alla medlemmar. För att hålla ner kostnaderna så skall alla erbjudas vara med och hjälpa till på allehanda sätt. Ingen av medlemmarna får ta betalt och markägarna skall låta markintrång för kabelgrävning ske utan någon ersättning till markägare.   Den ekonomiska föreningen gräver och drar rör fram till tomtgränsen, därefter ansvarar medlemmen själv för grävning på egen tomt. I samband med grävning fram till tomten, kan föreningen låta grävning göras fram till huset om medlemmen så önskar.   Den ekonomiska föreningen anlitar kommunikationsoperatör för teknisk installation för leverans av bredbandstjänster och därefter för leverans till medlemmarna av bredbandstjänster. För bredbandstjänsterna betalar medlemmen en månadsavgift till föreningen, som i sin tur betalar kommunikationsoperatören för alla medlemmar. För löpande kostnader t.ex. underhåll fakturerar föreningen medlemmarna en månadskostnad.

Mål

Föreningen skall leverera ett fibernät som ger alla fastigheter i Rone och Eke socknar tillgång till