Om oss

Rone Eke Fiberförening

Föreningen har åter fått bekräftat att man är ägare av ett stabilt och säkert fibernät som utan störningar levererat signaler såväl till som från medlemmarna. 2016 har, förutom ordinarie förvaltningsuppgifter präglats av den utbyggnad av fibernätet som genomförts. Utbyggnaden, som leddes av en av styrelsen tillsatt projektgrupp (Kent Karlsson, Jan Nyman, Mats Hallvede och Lars Edlund), innebär att föreningen nu kan räkna in ytterligare tolv nya medlemmar. Vidare har nätet förstärkts genom sammanbindning av noderna i Rone, Ronehamn och Eke. Detta innebär framtida nytta med möjlighet till så kallad redundans och inkoppling av annan tjänsteleverantör. Utbyggnaden har medfört att den totala nätsträckningen som föreningen nu förfogar över har utökats från 60,1 kilometer till 62,7 kilometer. Styrelsen vill i detta sammanhang rikta ett stort tack till projektgruppen och de entreprenörer, BRS Networks och Väg & Byggnadsgrus AB, som gjort ett gott arbete. Föreningen har själv, via Ledningskollen, haft ansvar för att märka ut vårt ledningsnät för att därigenom undvika skador vid andra aktörers grävarbeten. Under 2016 har avtal tecknats med BRS Networks som nu tagit över detta ansvar. Det är styrelsens ambition att därmed förbättra kontinuiteten och minimera risken för framtida avgrävningar.